Zwroty i Reklamacje
Home Zwroty i Reklamacje

Zwroty

Aby dokonać zwrotu, wyślij wiadomość e-mail na adres hello@worekkawy.pl, podając wszystkie ważne powody i wyślij paczkę kurierem na adres ul Marianki 6c, 05-530 Gora Kalwaria
Pamiętaj, że na zwrot masz 14 dni od daty dostarczenia zakupionego towaru, maksymalny czas na rozpatrzenie reklamacji to rowniez 14 dni.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy zamówienia określonych w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na Adres Sprzedawcy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktów.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres wskazany w pkt 1.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu.
 6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy może odstąpić od umowy  w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,
  2. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
  3. nieprawidłowo złożonego zamówienia,
  4. uznania przez Sklep Internetowy, że działania Klienta są  niezgodne z   powszechnie obowiązującym prawem lub prowadza do jego   nadużycia, w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.
  5. złożenia zamówienia w celu innym niż nabycie towarów oferowanych przez Sklep Internetowy.

Reklamacje

 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, zgodny z opisem na stronie Sklepu Internetowego.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na Adres Sprzedawcy lub osobiście pod Adresem Sprzedawcy. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności;
  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
 • z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy i wyśle go do Klienta na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Produkt niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji